Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH
  • apr@niras.com
  • +387 33 834 059
BS | EN

PLANOVI UPRAVLJANJA

RIJEČNIM SLIVOVIMA U BIH

|  Svrha ovog projekta je primarno ubrzati reforme sektora voda u BiH kroz ažuriranje osnovnih tehničkih dokumenata s ciljem učinkovitog planiranja upravljanja riječnim slivovima i provedbe EU WFD u BiH.
Rezultati koje projekat treba postići
Rezultat 1

| Revidirani postojeći RBM planovi u BiH i pripremljene nove, usklađene RBM metodologije koje se odnose na RBM planove za plansko razdoblje 2028.-2033.

Rezultat 2

| Postojeći monitorinzi voda su procijenjeni i sva potrebna poboljšanja su identificirana.

Rezultat 3

| Vodni informacijski sistem je nadograđen.

Rezultat 4

| Pripremljen je Program izgradnje kapaciteta koji se odnosi na provedbu EU WFD kao i redovno ažuriranje planova upravljanja slivovima u BiH.

O NAMA

Okvirna direktiva EU o vodama (WFD) glavni je zakon za zaštitu voda u Europi. Odnosi se na kopnene, prijelazne i obalne površinske vode, kao i na podzemne vode. Osigurava integrirani pristup gospodarenju vodama, poštujući cjelovitost cijelih ekosistema, uključujući regulaciju pojedinačnih onečišćivača i postavljanje odgovarajućih regulatornih standarda. Temelji se na pristupu riječnog sliva kako bi se osiguralo da susjedne zemlje upravljaju rijekama i drugim vodenim tijelima koje dijele. Ključni ciljevi WFD-a navedeni su u članku 4. Direktive. Od država članica se zahtijeva da koriste svoje Planove upravljanja riječnim slivovima (RBMP) i Programe mjera (PoM) za zaštitu i, gdje je to potrebno, obnovu vodnih tijela kako bi se postiglo dobro stanje i spriječilo pogoršanje. Planovi upravljanja riječnim slivovima ključni su alati za provedbu Okvirne direktive o vodama.

Ciljevi

Projekt “Podrška EU upravljanju riječnim slivovima u BiH”, financiran je od strane Europske unije u iznosu od 1.125,000 EUR u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), ima za cilj ubrzati prijeko potrebnu reformu sektora voda u Bosni i Hercegovini. Usklađivanje metodologija za izradu Planova upravljanja riječnim slivovima (RBMP), u skladu s Okvirnom direktivom o vodama EU u Bosni i Hercegovini ključni su zadaci koje će ovaj projekt, zajedno s korisničkim  institucijama u BiH, provoditi u narednih 18 mjeseci.

Opći cilj projekta je sljedeći:

podržati zaštitu okoliša i omogućiti održivo upravljanje vodnim resursima u Bosni i Hercegovini.

Svrha

Svrha ovog projekta je primarno ubrzati reforme sektora voda u BiH kroz ažuriranje osnovnih tehničkih dokumenata s ciljem učinkovitog planiranja upravljanja riječnim slivovima i provedbe EU WFD u BiH.

Okvirna direktiva EU-a o vodama

Izvor: European Commission, Directorate-General for Environment, The EU Water Framework Directive, Publications Office, 2014

 

PLANOVI UPRAVLJANJA RJEČNIM SLIVOVIMA U BIH

Planovi upravljanja riječnim slivovima (RBMP) predstavljaju zahtjev EU Okvirne direktive o vodama usvojene 2000. godine. Direktiva zahtijeva od država članica da nastoje postići barem dobro stanje u svakom vodnom tijelu unutar svojih vodnih područja. Obaveza je svake države članice izraditi plan za svako vodno područje unutar svog teritorija. Planovi upravljanja vodnim područjima promovišu integrirani pristup zaštiti, poboljšanju i održivom upravljanju vodnim okolišem.

U skladu s Okvirnom direktivom o vodama EU, koja propisuje zahtjeve za Planovima upravljanja riječnim slivovima, i kako je to transponirano u postojeće zakone o vodama, entiteti i Brčko Distrikt BiH imaju obavezu izraditi Planove upravljanja riječnim slivovima (RBMP) u BiH.

Add Your Tooltip Text Here
Nacrt plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u BD BiH
Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH
Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH
Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Save Republike Srpske
Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske

VODNA POLITIKA I PODRŠKA EU

Glavni cilj vodne politike EU je osigurati da dovoljna količina vode dobre kvalitete bude dostupna kako za potrebe ljudi tako i za okoliš.

Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ) zahtijeva od država članica EU da postignu dobro stanje u svim tijelima površinskih i podzemnih voda do 2027. Dobro stanje sastoji se od četiri procjene:

> Ekološko stanje površinskih voda

> Hemijsko stanje površinskih voda

> Hemijsko stanje podzemnih voda

> Kvantitativno stanje podzemnih voda

Postizanje dobrog statusa uključuje ispunjavanje određenih standarda za ekologiju, hemiju i količinu vode. Direktiva o podzemnim vodama (2006/118/EZ) i Direktiva o standardima kvalitete okoliša (2008/105/EZ) postavljaju dodatne standarde za podzemne vode i prioritetne tvari, relevantne za procjene Okvirne direktive o vodama.

> Tehničke specifikacije za hemijsku analizu i praćenje stanja voda

DIREKTIVA 2009/90/EC
DIREKTIVA 2013/39/EU o izmjeni Direktiva 2000/60/EC i 2008/105/EC

Kao što je navedeno u Izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2022. godinu za Poglavlje 27 – Okoliš i klimatske promjene, „još uvijek nedostaju dosljedna i usklađena državna strategija i održivi plan ulaganja u upravljanje vodama i upravljanje urbanim otpadnim vodama. Posebne planove za provedbu zakonodavstva EU o pitkoj vodi, komunalnim otpadnim vodama i upravljanju rizicima od poplava tek treba usvojiti. Još treba usvojiti krovni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu o planovima upravljanja riječnim slivovima, kao i revidirani akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama. Mapirane su opasnosti i rizici od poplava za cijelu zemlju.”

Europska unija je do sada, u okviru IPA podrške, osigurala više od 130 MEUR za razvoj sektora okoliša u Bosni i Hercegovini. Od ovog iznosa, blizu 90 MEUR uloženo je u sektor upravljanja vodama: preko 80 MEUR u infrastrukturu i blizu 10 MEUR za pomoć u izgradnji kapaciteta.

WFD je dopunjena drugim, specifičnijim EU direktivama:
  • Direktiva o standardima kvalitete okoliša (2008)

  • Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji (2008)

  • Direktiva o poplavama (2007)

  • Direktiva o podzemnim vodama (2006)

  • Direktiva o vodi za kupanje (2006)

  • Direktiva o vodi za piće (1998)

  • Direktiva o komunalnim otpadnim vodama (1991)

  • Direktiva o nitratima (1991)

The Environmental Quality Standards Directive
2008

The Marine Strategy Framework Directive
2008

The Floods Directive
2007

The Groundwater Directive
2006

The Bathing Water Directive
2006

The Drinking Water Directive
1198

The Urban Wastewater Directive
1991

The Nitrates
Directive
1991

13O MEUR

osigurano u okviru IPA podrške za razvoj sektora okoliša u Bosni i Hercegovini

90 MEUR

90 MEUR uloženo je u sektor voda

80 MEUR


80 MEUR uloženo je u infrastrukturu

10 MEUR


10 MEUR osigurano je sa ciljem pomoći izgradnje kapaciteta

POSLJEDNJE VIJESTI

Peti sastanak stručnih radnih grupa za planove upravljanje i monitoring riječnih slivova (RBM + MON EWG), održan u Tarčinu 27. marta 2024.
Categories
Novosti

Dvije stručne radne grupe su se sastale kako bi raspravile aktivnosti vezane uz Zadatak 1, uključujući Akcijoni plan, Zadatak 2 koji se odnosi na Vodič za planiranje upravljanja slivom, te Nacrt izvještaja koji se odnosi na Zadatak 3, posvećen pitanjima praćenja. Članovi stručne radne grupe i projektnog tima zajednički su utvrdili rokove za dostavu komentara, […]

Četvrta obuka projekta o članu 4 Okvirne direktive o vodama (ODV) i principima i pristupima za planiranje upravljanja riječnim slivom, održan u Tarčinu 26. marta 2024.
Categories
Novosti

Tokom ove obuke, detaljno su razmotrena relevantna pitanja i problemi vezani sa primjenom članka 4. ODV-a. Glavni fokus bio je na izuzecima, kao što su produženja rokova ili manje strogi ciljevi, i neophodni uslovi  za njihovo odobrenje. Rzgovaralo se o metodama procjene disproporcionalnosti, kao i pronalaženje rješenja za različita pitanja, poput “Kakve radnje BiH trebale […]

Treći sastanak Stručne radne grupe za informacioni sistem voda (SRG ISV)
Categories
Novosti

  Treći sastanak Stručne radne grupe za informacioni sistem voda (SRG ISV) održan je u Tarčinu 30.11.2023. S obzirom na snažnu sinergiju između šema za izvještavanje i informacionog sistema voda, treća stručna radna grupa za informacioni sistem voda održala je sastanak u Tarčinu 30. novembra 2023. godine, neposredno nakon što je održana obuka o izvještavanju […]

eulogo

This website has been prepared within the project „EU Support to the River Basin Management in Bosnia and Herzegovina“, funded by the European Union and implemented by a consortium led by NIRAS, in cooperation with ENOVA and DAI. The contents of this website is the sole responsibility of the consortium and do not necessarily reflect the views of the European Union.

CONTACT
La Benevolencija 8
71 000 Sarajevo
+387 33 834 059 
ALKU@niras.com